قوی سیاه

نسیم نیکلاس طالب
اتمام موجودی

مدیریت معامله

جیم کین
75000 تومان

مدیریت ریسک جامع بنگاه

شاهین شایان آرانی
70000
62300 تومان

مدیریت ریسک بنگاه یکپارچه سازی با راهبرد و عملکرد

کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی
60000
54000 تومان

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی

بنت ای مکدوول
98500 تومان

مدیریت ریسک در نهادهای مالی

وان گرینسون
20000
18000 تومان

مدیریت ریسک و اعتباری در بحران مالی و پس از آن

آنتونی ساندرز
210000
189000 تومان

مدیریت ریسک و موسسات مالی

جان هال
16000 تومان

هنر بهتر شکست خوردن در سرمایه گذاری

الیاس مبرهن
95000 تومان
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه