مجله خیاطی

ارتباط سرانه مطالعه با میزان ثروت، شهرت، شادی و سلامت

تعریف خوشبختی و موفقیت از دیدگاه هر فردی با فرد دیگر متفاوت خواهد بود و فاکتورهایی مانند ثروت، شهرت، شادی وسلامتی، بازه تعریفی متفاوتی را در بر خواهد گرفت اما موضوع با اهمیت این مورد است که ثروتمند...

۲۳ مهر ۱۳۹۹
x
روی ذهنت سرمایه گزاری کن، دنیا بهت تعظیم میکنه